PIT-VAT- ZUS-NFZ W CZECHACH

Wysokość podatków i składek ZUS oraz NFZ w Czechach

1) Działalność jednoosobowa (osoby fizyczne)

 • podatek dochodowy PIT – 15% + ewent. 7% z dochodów nad 100000 koron miesięcznie.
 • składki ZUS – 29,2%, minimalnie 1972,- Kč/miesiąc, do podstawy podatkowej max. 1 296 288,-Kč
 • składki NFZ – 13,5% minimalnie 1823,- Kč/ miesiąc. Ulga na podatku dochodowym: 24 840,- Kč/rok
 • podatek VAT – 21% (ewent. 15% czy 10%) – dochody od 1 miliona koron czeskich albo przy zakupie towaru z EU w wysokości 326 00,- Kč lub przy zakupie usług z EU bez limitu kosztów.

Koszty

Osoby fizyczne, które nie przekroczą dochodów rocznych w wysokości 2 mil. Kč, mają możliwość odliczania kosztów faktycznych, związanych z działalnością gospodarczą albo kosztów stałych (ryczałtowych) w wysokości:

 • 80% – rzemieślnicy, rolnicy
 • 60% – pozostała działalność gospodarcza
 • 40% – działalność na podstawie ustawy autorskiej
 • 30% – dochody z dzierżaw (wynajmów)

Osoby fizyczne – nierezydenci w Czechach odprowadzają podatek dochodowy w Czechach tylko z dochodów uzyskanych z działalności na terenie Czech.

2) Spółki handlowe

 • podatek dochodowy PIT – 19%
 • podatek z dywidend – 15%
 • podatek VAT – 21% (ewent. 15% czy 10%) – dochody od 1 miliona koron czeskich albo przy zakupie towaru z EU w wysokości 326 00,- Kč lub przy zakupie usług z EU bez limitu kosztów.

3) Osoby zatrudnione (pracownicy na umowę)

 • podatek dochodowy – 15%
 • składki ZUS – 6,5% oraz 25% pracodawca
 • składki NFZ – 4,5% oraz 9% pracodawca

Ulga na podatku dochodowym: 24 840,- Kč za rok lub 2 070,- Kč miesięcznie

Czeski urząd skarbowy

Osoby, które podejmują się prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Republiki Czeskiej, powinny zdawać sobie sprawę z odmienności przepisów prawa podatkowego w tym kraju w porównaniu do ustawodawstwa polskiego. Przy dokonywaniu rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym można liczyć na różne ulgi oraz zwolnienia z opodatkowania. Możliwe jest uzyskanie zwrotu za okresy do trzech lat wstecz. Warto wiedzieć, jak należy rozliczać podatki w Czechach, jaka jest ich podstawowa stawka oraz w jaki sposób zastosowanie rozmaitych przywilejów wpływa na stan finansów polskiego przedsiębiorcy.

Podobnie jak w Polsce, także na terenie Republiki Czeskiej prawo pozwala na dokonywanie rozliczenia po zakończeniu każdego okresu podatkowego, który pod względem czasowym pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Terminy składania rocznych deklaracji w fiskusie zależą od tego, czy podatnik sam załatwia swoje urzędowe sprawy, czy też korzysta z pomocy fachowych doradców, takich jak specjaliści zatrudniani przez kancelarię JUDr. Wiesław Firla. Osoby prywatne i przedsiębiorcy rozliczający się samodzielnie, muszą złożyć zeznanie podatkowe do 31 marca roku następującego po zakończeniu danego okresu opodatkowania. Podmioty działające w porozumieniu z profesjonalnymi prawnikami mogą wydłużyć termin rozliczenia do 30 czerwca.

Czeski urząd skarbowy nakłada na polskiego podatnika obowiązek dołączenia do deklaracji czterech dokumentów stanowiących podstawę do starania się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Wśród tych akt wymienia się przede wszystkim kserokopię dowodu osobistego oraz zaświadczenie o dysponowaniu rachunkiem bankowym. Ponadto należy złożyć w fiskusie tzw. Potrzveni, czyli czeski odpowiednik obowiązującego w Polsce formularza PIT-11 oraz dokument EU/EWR, stanowiący zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w kraju pochodzenia.

Rozliczając się z czeskim urzędem skarbowym, można postarać się o zmniejszenie podstawy opodatkowania poprzez zastosowanie różnych ulg podatkowych, np. odsetkowych, z tytułu oddania krwi lub darowizn. Kwoty należnego podatku można także obniżyć w inny sposób. Sprzyjają temu np. dopuszczane przez czeskie prawo ulgi na dziecko, bezrobotnego małżonka czy niepełnosprawnego członka rodziny. Wykorzystanie choćby części z nich umożliwia polskim przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się na prowadzenie działalności gospodarczej w Czechach, uzyskanie wyższych dochodów, korzystnie przekładających się także na stan finansów przedsiębiorstw.

VAT w Czechach

Dla czeskiego urzędu skarbowego w rozliczeniach z polskim podatnikiem istotne są też zagadnienia związane z podatkiem VAT. Firmy mające siedzibę w tym kraju są zwolnione z konieczności opłacania zobowiązania podatkowego od towarów i usług w sytuacji, gdy ich roczny obrót nie przekroczył 1 miliona koron. Podstawowa stawka podatku VAT w Czechach oscyluje na poziomie 20%. Ustalenia wysokości podstawy opodatkowania dokonuje się poprzez uwzględnienie kwoty rocznego obrotu, czyli należności z tytułu sprzedaży pomniejszonej o sumę VAT z danej transakcji. Deklaracje podatkowe należy składać do 25 dnia każdego miesiąca. W zależności od wielkości obrotu można to czynić w systemie kwartalnym lub miesięcznym, stosując się do obowiązującej w danym przypadku stawki podatku VAT. Istnieje możliwość odliczenia różnych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.